Położenie
Gmina Klembów położona jest w centralnej części województwa Mazowieckiego, w powiecie Wołomińskim. W północno  - zachodniej i południowo - wschodniej części gminę przecina zewnętrzny układ komunikacji kołowej. Na północnym zachodzie gmina graniczy z drogą krajową nr 8, od której rozpoczyna bieg droga wojewódzka nr 636, biegnąca przez wsie Wola Rasztowska, Roszczep i Krusze, dalej przez gminę Tłuszcz do Jadowa. Gmina Klembów, powiat Wołomiński, graniczy od północy z gminą Dąbrówka, od wschodu z miastem i gminą Tłuszcz, od południa z gminą Poświętne oraz Wołomin, zaś od zachodu - z gminą Radzymin.

W południowo - wschodniej części gminy przebiega droga wojewódzka nr 634 relacji Tłuszcz - Wołomin - Warszawa. Ponadto gminę przecinają trzy linie kolejowe. Przez środkową części gminy z zachodu na wschód biegnie linia kolejowa relacji Warszawa - Legionowo - Tłuszcz. We wschodniej części gminy z południa na północ przebiega linia kolejowa relacji Warszawa - Wołomin - Tłuszcz. O najbardziej na wschód wysunięty fragment gminy zahacza linia kolejowa relacji Mińsk Mazowiecki - Tłuszcz. Przez teren gminy przepływają dwa cieki wodne: Rządza i Cienka, stanowiące ważny element naturalnego systemu wodnego, zarówno gminy Klembów jak i gmin sąsiednich: Tłuszcz, Poświętne, Radzymin. Geograficznie cały obszar zaliczany jest do Niziny Mazowieckiej, Kotliny Warszawskiej i Równiny Wołomińskiej. Powierzchnia gminy wynosi 85,79 km2 i zamieszkuje ją 9.740 mieszkańców. Jest ona gminą rolniczą z tendencją do przekształcania się w jednostkę satelitarną aglomeracji Warszawskiej.


Rys historyczny

Odkrycia archeologiczne potwierdziły wiekowość osady Klembów. Znaleziono glinianą urnę z czasów pogańskich, szczątki murowanych zabudowań oraz brukowaną ulicę pochodzącą z ok. X-XI w. Tereny były bardzo lesiste, pokryte puszczami, a życie organizowane było w rejonie rzek. Klembów należał do dóbr Książąt Mazowieckich. Na przełomie XIV w. Założony został pierwszy kościół w Klembowie pod wezwaniem św. Klemensa. Fundacji dokonano w 1333-1357 r., a konsekracji dokonał Biskup Płocki ks. Klemens Pierzchała. Książę Janusz II (1455-1495) przyznał rycerzowi Świętosławowi rozległe dobra Pruskowo (w tym Klembów), a jego synowie przyjęli nazwiska od dziedzicznych dóbr-Klembowscy. 23.04.1656 r. Szwedzi spalili kościół i wioskę. Od 1775 r. Klembów położony był w województwie mazowieckim, Ziemi Nurskiej, powiecie kamienieckim i dekanacie stanisławowskim i należał do Dominika Sobolewskiego łowczego nurskiego. Drugi kościół spłonął w 1794 r. W latach 1791-1822 Klembów stanowił własność Czarnockich. Od 1807 r. w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim. 

W roku 1822 Klembów, Zamość, Krusze i Borki kupił gen. dyw. Franciszek Żymirski. Obecny kościół jest jego fundacji. Generał poległ w powstaniu 1831r. Prochy jego złożono w miejscowym kościele. Do 1868 r. jego syn Józef był właścicielem wsi Krusze. Wybudowana w 1862 r. kolej Warszawa-Petersburg biegła m.in. przez byłe dobra Żymirskich. Następni Właściciele to: Kurella, Żebrowski, Czarneccy, Jachacy, Sawicki i Klemczewski. Podczas powstania w 1863 r. spłonęła karczma i inne domostwa. Po zmianach carskiej administracji Klembów należał do powiatu radzymińskiego. Od lipca 1914 r. teren nasz objął zabór pruski. Jesienią 1908 roku powstała Straż Ogniowa. Przez teren gminy przeszły działania wojny bolszewickiej 1920 r. W czasie II Rzeczypospolitej pobudowano nową szkołę. W czasie II Wojny Światowej działał Oddział Batalionów Chłopskich we współpracy z Armią Krajową. 
Dwukrotnie przechodził front Armii Czerwonej w kierunku na Warszawę. Gmina Klembów posiada własny herb zwany Rosochaczem Falistym.


Przyroda i turystyka

Teren gminy Klembów jest typowo rolniczy. Duży obszar jest pokryty lasami. Dawniej Rządowy Bór-utworzono rezerwat "Dębina" na gruncie wsi Lipka, wydzielonej z dóbr wsi Ręczaje. Przepływa rzeka Cienka i Rządza (Ranza). Drzewostan: dęby, lipy, graby, jesiony, wiązy, brzozy, las iglasty, sosnowy. Przez Klembów przechodzi Stary trakt z Warszawy na Kamieńczyk. Kościół klasycystyczny (1823-1829) w Klembowie oraz z końca XX w. w Ostrówku i Woli Rasztowskiej. Pałac w Woli Rasztowskiej, dawna siedziba letnia króla Jana III Sobieskiego, przekazany rodzinie Chrzanowskich za obronę Trembowli (1675) przed armią turecko-tatarską; po II Wojnie Światowej odbudowany, obecnie mieści się tam szkoła.


Edukacja

Na terenie gminy Klembów znajduje się 6 placówek szkolnych:

  1. Zespół Szkół w Klembowie: gimnazjum i szkoła podstawowa,
  2. Zespół Szkół w Ostrówku: gimnazjum, szkoła podstawowa i przedszkole,
  3. Szkoła Podstawowa w Dobczynie,
  4. Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie,
  5. Szkoła Podstawowa w Kruszu,
  6. Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej.
Ogółem w szkołach kształci się ponad 1100 dzieci. Obsługę administracyjno - ekonomiczną dla szkół na terenie gminy zapewnia Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych (ZEAS).